tr

KVKK Bilgilendirme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” hususunda, Karataş Tarımcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“KARATAŞ”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.
KARATAŞ; müşterilerden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için altyapısını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
KARATAŞ; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi;
• Resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması;
• İlgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;
• Yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
• Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterilerimiz konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik, adres ve mesleğiniz gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;
• Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;
• Faaliyetlerin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
• Müşterilere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
• Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
• Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
• Şirketimizin yurtiçi – yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü faaliyetlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
gibi amaçlar kapsamında işlenmekte olup kullanımı bu amaçlarla sınırlı şekilde gerçekleştirilecektir. Müşterilerimiz ile iletişim kurulabilmesi ve ifası için işlediğimiz veriler, Kanun’da öngörüldüğü şekilde istisnaya tabi olacaktır.


Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi
KARATAŞ, müşterilerin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; müşteri bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen hizmetleri sunabilmek ve gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı kişi ve kuruluşlar; müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi merciler ve kurumları, yurtiçi, yurtdışı şube ve iştiraklerimiz; şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflar, işbirliği yapılan kuruluşlar, program ortakları gibi kuruluşlardır.
Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin resmi idari merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

Kişisel Verileriniz Saklanması
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, şirketimize yazılı olarak yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler şirketimiz tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  •  Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •  Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •  Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •  Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  •  Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  •  Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •  İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •  Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile KARATAŞ genel merkezimize bizzat elden, posta yoluyla veya noter kanalıyla, karatas@karatastarimcilik.com.tr adresine, daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.


Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.